Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН

Настоящите общи условия важат за всички поръчки и доставки направени от потребителите по смисъла на българското законодателство чрез онлайн магазина www.stolbg.com, управляван от Стол-България ЕООД, ЕИК 831500140, с адрес София 1618, Бул.Александър Пушкин №31, наричан по-долу Стол България EООД и клиентите на неговия интернет магазин www.stolbg.com.

Стол-България ЕООД си запазва правото на промяна в параметрите и характеристиките на стоките и услугите, предлагани на сайта, както и на техните цени. Дружеството има право да променя информацията, публикувана на сайта, без предварително уведомление до потребителя.

Стол-България ЕООД има право по всяко време да актуализира и променя тези общи условия, обновявайки настоящото обявление. Използвайки този сайт, всички ползватели се съгласяват, че ще бъдат обвързани от всички направени промени, като се задължават периодично да посещават тази страница, за да се запознават с текущите условия.

Дефиниции и използвани съкращения

“Стол-България ЕООД” или “ДРУЖЕСТВОТО” означава Стол-България ЕООД, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. София, Бул.Александър Пушкин №31, ЕИК
831500140, тел. 02 955 1985, интернет адрес: www.stolbg.com, e-mail: [email protected].

„ЗЗП” означава Закон за защита на потребителите.

„ЗЗЛД” означава Закон за защита на личните данни.

„САЙТ” означава уебсайтът, находящ се на интернет адрес www.stolbg.com.

„ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН” означава интернет магазин на дружеството, който се намира на www.stolbg.com.

„СТОКА/И” означава стоките предлагани от “Стол-България ЕООД” чрез интернет магазин.

„ПОЛЗВАТЕЛ” означава лице, ползващо и посещаващо сайта и интернет магазина.

„ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по ЗЗП действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

„ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ” означава определена част в сайта, която съдържа информация за потребителя, предоставена от същия при регистрацията му на сайта.

„ПОРЪЧКА“ означава поръчката на потребителя за определени избрани от него стоки и услуги, заедно с избрания начин за заплащане и получаване на стоките.

„УСЛУГИ” е всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.

„ЦЕНА НА ДОСТАВКА” означава разходите по превозването на стоките до потребителя, с включен ДДС.

„СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКА” означава общата стойност на стоката и доставката.

„ЦЕНА НА СТОКА” означава цената за бройка или за определено количество стока, посочена в български лева, включваща ДДС и всички допълнителни данъци и такси. В цената не се включват разходите за монтаж и доставка.

„РАБОТНИ ДНИ” означава всички дни, с изключение на съботите, неделите и дните на официалните празници определени в Постановление на Мин. Съвет на РБ.

„ЛИЧНИ ДАННИ” означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД.

„ОБЩИ УСЛОВИЯ“ означава настоящите общи условия.

1. Как се поръчва

Стол-България ЕООД предлага на клиентите си обширен асортимент от артикули за обзавеждането на дома и офиса. Чрез кликване върху продуктите или върху обозначенията им клиентът получава достъп до подробна информация за съответния продукт като например оборудване, размер или цветова вариация. След посочване на желаната бройка и кликване върху символа за покупка продуктът е поставен във виртуална количка за пазаруване.

С кликване върху бутона „количка“, позициониран в горната дясна част на интернет магазина, клиентът отваря подстраница, чрез която може по всяко време да провери кои продукти се намират в неговата виртуална количка и при необходимост да направи желаните промени.

Ако клиентът пожелае да завърши пазаруването, може да премине към следващата стъпка посредством бутона „Приключване на поръчката“. След кликване върху този бутон, клиентът достига до „преглед“ – предпоследната стъпка в процеса на поръчване. Тук клиентът получава сборна информация за поръчката си с посочена цена /с включена регламентирана ДДС ставка/, както и информация за условията на доставка и транспортните разходи. Вече регистрирани клиенти могат да въведат потребителското си име и парола, за да използват автоматично своите запаметени данни. Алтернативно, потребителят може да се регистрира и като нов клиент и да създаде свои потребителски профил.

Поръчката се финализира посредством кликване върху бутона „Поръчване“ – с тази стъпка поръчката става обвързваща.

2. Сключване на договор

Продуктите, които се намират на интернет страницата в онлайн магазина, служат за визуализация и не представляват обвързваща оферта за продажба. Завършвайки процеса на поръчване с натискане на бутона „Поръчване“, клиентът от своя страна изпраща обвързващо предложение за сключване на договор за продажба.

Непосредствено след това клиентът получава електронно съобщение с автоматично потвърждение за получаване на поръчката (потвърждение на поръчката). Това
потвърждение на поръчката все още не представлява приемане на предложението за сключване на договор. След получаването на потвърждение на поръчката потребителят следва да заплати цената в срок от 2 работни дни. С получаване на плащането договорът се счита за сключен, като Стол-България ЕООД изпраща на потребителя потвърждение, че плащането е получено. Ако след изтичането на 2 дни не е постъпило плащане в посочените по-долу банкови сметки, поръчката на клиента се сторнира автоматично.

3. Информация за поръчката

Ние съхраняваме информация за направената поръчка за Ваше удобство във Вашия потребителски профил. След постъпване на поръчката при Стол-България ЕООД,
поръчалият получава специален имейл-потвърждение, съдържащ основните условия на продажбата. Преди да натисне бутон „Поръчване“, потребителят кликва върху тикче, съгласявайки се с Общите условия. При желание, потребителят може да кликне върху Общите условия и да се запознае подробно с тях.

4. Цени и транспортни такси

Всички представени в сайта цени са в български лева с включен ДДС и са валидни единствено и само към момента на поръчката. В случай че стока има няколко вариации, са посочени цените за всяка от вариациите.

Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на извършване на поръчката. Стол-България ЕООД си запазва правото без предупреждение да променя цените на стоките и услугите по всяко време. Представените в сайта цени на стоки са крайни до склада на Дружеството на адрес: София 1618, Бул. Александър Пушкин №31 и включват данъка върху добавената стойност.

Цените на стоките в сайта не включват цената за доставка до адрес на Потребителя на територията на България. Потребителят може да избере опцията самостоятелно да организира доставката на поръчаната стока от склада на дружеството до своя адрес.

Потребителят може да избере опцията доставката на поръчаната стока от склада на Дружеството до своя адрес да бъде организирана от Дружеството. В този случай, цената за доставката до адрес на Потребителя допълнително се съобщава от Дружеството и се потвърждава от Потребителя по е-мейла. Цената на доставката включва данък върху добавената стойност и се плаща по банков път предварително или в брой при получаване на поръчаната стока на адреса на Потребителя срещу издаване на съответен платежен документ.

Всички цени съдържат законово регламентираната ДДС ставка и други съставляващи ги части, без евентуалните транспортни такси. Тъй като Стол-България ЕООД продава стоките си към крайни потребители, издава ДДС фактура.

5. Доставка

Доставка на налични стоки:

Ако изрично не е посочено друго, доставката за налични стоки се извършва в срок от 4-7 работни дни.

Доставка на стоки по индивидуална поръчка:

Ако изрично не е посочено друго, доставката на стоки по индивидуална поръчка се извършва в срок от 20-65 работни дни.

Ако някои от поръчаните продукти не са налични, Стол-България ЕООД си запазва правото да достави пратката на няколко етапа, доколкото това е приемливо за клиента.

В случай че Стол-България ЕООД не може да достави поръчана стока, тъй като не по своя вина не е получило съответната стока от свой доставчик, то може да се откаже от изпълнение на договора. В този случай Стол-България ЕООД следва незабавно да уведоми клиента и да му предложи сходен продукт. Ако няма налични съпоставими продукти или клиентът не желае доставка на сходен продукт, Стол-България ЕООД незабавно възстановява направените от клиента разходи.

Ако доставените продукти са с причинени по време на транспорта дефекти, е необходимо клиентът да уведоми по възможност незабавно дружеството. Така Стол-България ЕООД получава възможност да рекламира дефектите пред извършилото доставката дружество или пред застрахователната фирма. Ако клиентът не уведоми за настъпилите при транспортирането дефекти, то това не накърнява по никакъв начин неговото законово регламентирано право на рекламация.

За да изпълни поръчката по възможно най-добър начин, Стол-България ЕООД предоставя електронния адрес и телефонния номер на клиента на съответния доставчик. Стол-България ЕООД съблюдава в случая както интересите на клиента, така и своите интереси, в балансирано съотношение, доколкото спедиторската фирма се е задължила от своя страна да опазва в максимална степен личните данни на клиентите и да ги използва единствено за целите на доставката. Допълнителна информация в тази връзка можете да намерите и в Разпоредбите за защита на личните данни на Стол-България ЕООД.

Цената за доставка е в зависимост от вида, размера и теглото на стоките, адреса за доставка и броя на артикулите в поръчката. Цената на доставката се калкулира индивидуално след получаване на поръчката и се съобщава на потребителя по мейла.

Стол-България ЕООД няма задължение за разнасяне на доставените стоки. Доставката се извършва до посочения от потребителя адрес, като получаването на стока се извършва пред отворените врати на превозното средство на извършващия доставката куриер. Стол-България ЕООД не носи отговорност за забава на доставката, поради независещи отнего обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката. При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакт и/или телефон при потвърждаване на поръчката, Стол-България ЕООД не носи отговорност за неточно изпълнение на доставката в следствие на подадената невярна информация от потребителя.

При предаване на доставената стока потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите стоката документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на поръчката, но приема стоката при доставка на посочения от потребителя адрес за доставка.

6. Запазване на правото на собственост

Стоката остава собственост на Стол-България ЕООД до пълното ѝ заплащане. Преди прехвърлянето на правото на собственост не се разрешава залагане, използване като гаранция спрямо трети лица, преработка или видоизменяне на продуктите без съгласието на Стол-България ЕООД.

7. Право на отказ

Имате правото да се откажете от сключен договор в 14 дневен срок, без да е необходимо да посочвате мотив за това. Срокът започва от деня, в който Вие или трето лице, различно от доставчика, е получило стоката.

За да се възползвате от правото си на отказ трябва да информирате дружеството на Телефон: +359 2 955 1985, от Понеделник до Петък, от 10.00 ч. до 18.00 ч. или на [email protected].

Правото на отказ не се прилага:
– за стоки, които са поръчани по индивидуални изисквания на потребителя.
– стоки, за които потребителят изрично е дал предварително съгласие, че няма да се възползва правото си на отказ.

При упражнено право на отказ разходите за връщането на покупката са за сметка на потребителя.

8. Връщане

За лесно връщане на продуктите, молим Ви да се свържете с нашия Отдел клиенти:

Телефон: +359 2 955 1985, от Понеделник до Петък, от 10.00 ч. до 18.00 ч. или на www.stolbg.com.

Молим Ви да не ни изпращате продуктите в пратки с наложен платеж. За да върнете продуктите, свържете се с нашия Отдел клиенти.

В случай на последващи искания за промени, молим и да се свържете с нас отново.

Исканията включени в пратки няма да бъдат взети под внимание.

При необходимост от връщане на сума, която е била платена с карта, връщането ще бъде направено чрез възстановяваща операция по същият платежен инструмент на потребителя.

9. Гаранции и отговорност

В сила е законово регламентираното право на гаранция.

Всички продавани в електронния магазин стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл.112-115 от ЗЗП.

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето, извършващо доставката, за което се съставя протокол. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени стоки от разстояние чрез електронния магазин на Стол-България ЕООД се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на
търговската им гаранция. Потребителят следва да уведоми дружеството на e-mail: [email protected] за всяка рекламация, прилагайки съответната фактура/касова бележка за закупените стоки или посочвайки нейния номер и дата.

Адрес за жалби: гр. София, 1618, Бул. Александър Пушкин №31, магазин СТОЛ-БЪЛГАРИЯ, e-mail: [email protected].

10. Начини на плащане

Плащането на стоките се извършва винаги авансово (преди доставката) чрез банков превод или с кредитна/дебитна карта. Не е възможно плащане чрез изпращане на пари в брой или с чек. Потребителят заплаща 100% авансово стойността на поръчката, като използва по свой избор един от следните способи:

1. Плащане с Дебитна/кредитна карта – чрез виртуален ПОС терминал. Банковите карти, с които можете да извършвате онлайн разплащане са: VISA, VISA Electron, MasterCard;

2. Банков превод – на посочена от Дружеството банкова сметка, като в “Основание за плащане” задължително се въведе номера на поръчката.

Плащането се счита за извършено с постъпването на сумата в банковата сметка на Дружеството. В случай че сумите не са постъпили по сметка на дружеството в срок от 2 /два/ работни дни, считано от получаване на Поръчката, независимо дали плащането е извършено с карта или чрез превод, Поръчката се счита за автоматично отменена и Дружеството не дължи изпълнение по нея, без да носи отговорност за това.

Плащането чрез банков превод е възможно от банкови сметки от всички страни в Европейския съюз. Таксите за банковия превод се определят от банката – те са за сметка на купувача. Банковата ни сметка ще намерите по-долу. Повече информация относно авансовото плащане можете да получите като се свържете с нашия клиентски център.

Нашата банкова сметка:
“Стол-България ЕООД”
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
IBAN: BG26FINV91501017589701
SWIFT (BIC): FINVBGSF

11. Фактури

Клиентите се съгласяват да получават фактури по електронен път. Електронните фактури се изпращат до клиента по имейл, в PDF формат.

12. Защита на личните данни

Стол-България ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД, както и в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2016/679 на ЕП и на Съвета от 26 април 2016 г. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Стол-България ЕООД за целите на изпълнение на договора за продажба и доставка на поръчани стоки.

13. Комуникация с търговска цел

Ако клиентът сключи договор със Стол-България ЕООД и предостави имейл адрес (e-mail), Стол-България ЕООД си запазва правото да използва този клиентски имейл адрес за директна реклама на собствените си продукти и услуги от подобно естество, ако клиентът не е изразил несъгласие в момента на предоставянето на данните. Клиентът има право по всяко време да откаже използването на електронната поща за тези цели, като изпрати имейл до [email protected], без това да е свързано с някакви разходи за него.

14. Собственик на онлайн магазина

“Стол-България ЕООД”
Адрес: София 1618, Бул. Александър Пушкин №31
Представлявано от Емилия Геновска
Инд. № по ЗДДС BG 831500140

15. Използване на Facebook Pixel и персонализирана аудитория

Стол-България ЕООД използва Facebook Pixel – инструмент за комуникация с персонализирана аудитория, който е предоставен от социалната мрежа Facebook. Този инструмент е собственост на Facebook Inc., с адрес 1Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, или Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ireland, за Европа. Facebook Pixel се свързва директно с Facebook. Когато посетите сайта www.stolbg.com, той запазва cookie на Вашето устройство, за да може впоследствие, когато се впишете във Вашия Facebook акаунт, да виждате релевантни реклами. Facebook Pixel ни позволява да оптимизираме нашите Facebook реклами, за да може да е сигурно, че те са практични за потребителя и не са дразнещи или безинтересни. Също така, Facebook Pixel ни помага да разберем колко потребителя откликват на определена Facebook реклама. Това ни помага да изчислим ефективността на нашите Facebook реклами, с цел статистически и пазарни проучвания. Събраната информация не ни позволява да Ви индентифицираме като потребител. За повече информация как Facebook събира и използва тази база данни, и как да защитите личните си данни, прочете „Политика на данните“ на Facebook. Ако не желаете Вашата лична информация да бъде събирана или използвана да показва Facebook реклами, може да използвате правото си и да се отпишете от Facebook Pixel. За да го направите, влезте във Вашият Facebook профил и след това променете настройките.

16. Алтернативно решаване на спорове с потребители.

Европейската комисия създаде платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), възникнали между предприятие и потребител, която можете да отворите оттук:
www.ec.europa.eu/consumers/odr. Някои от търговците на дребно са задължени по закон да участват в процедурата по уреждане на спора, но това не се отнася за Стол-България ЕООД. Ние не сме задължени и нямаме желание да участваме в уреждане на спорове по такъв начин.

17. Заключителни разпоредби

Ако някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане невалидна, то останалата част от договора запазва валидността си. Приложимо право е правото на Република България.

а) Стол-България ЕООД се ангажира да доставя само стоките, представени в сайта, по начина, по който са описани. Цялата информация на сайта, включително, но не само, дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето ѝ, като Стол-България ЕООД си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта и електронния магазин, както и предоставената информация за цени, наличности и т.н., за да е своевременно информиран, в случай че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на дружеството поръчки. В случай че е необходимо допълнително одобрение от страна на дружеството, то следва да бъде дадено, в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката, същата ще бъде считана за невалидна.

б) Стол-България ЕООД не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове, към които същите препращат, се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. Доколкото е позволено от приложимия закон, Стол-България ЕООД при никакви обстоятелства не е отговорен за всякакви преки, непреки, специални или последващи щети от използването на сайта, или от всеки друг свързан сайт, включително, без ограничения, всякакви пропуснати ползи, прекъсване на дейността, загуба на програми или други данни на информационната или друга система на ползвателите.

в) Стол-България ЕООД не гарантира непрекъсваемия, навременния и свободния от грешки достъп до сайта и електронния магазин, доколкото това е извън контрола и възможностите на Стол-България ЕООД. При настъпване на обстоятелства, които дружеството не може и не е било длъжно да предвиди, включително, но не само случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет, дружеството не поема отговорност за неизпълнение на задълженията си.

г) Дизайнът, структурата и съдържанието на сайта са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното им право на ползване принадлежи на Стол-България ЕООД. Забранено е материали, снимки, лога, изображения и други подобни, публикувани на сайта да бъдат копирани, публично разпространявани, показвани или раздавани с каквато и да било цел от ползвателите. Нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.

д) За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани в сайта стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Софийски районен съд или Софийски градски съд.

Не пропускайте най-актуалното от света на интериорния дизайн!

Запишете се за нашия бюлетин, за да получавате тенденции, съвети и новости.

* indicates required