Лични данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
(Информация предоставяна съгласно чл.13 от ОРЗД)

Стол-България ЕООД и Онлайн магазин www.stolbg.com прилага настоящата Политика за защита на личните данни с цел опазването на правото на личен живот и свобода на клиентите си и гарантира защитата на личните данни, обработвани при онлайн пазаруване на настоящия уебсайт: www.stolbg.com.

Политиката се основава на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и на българския Закон за защита на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за защита на личните данни ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание на този уебсайт: www.stolbg.com.

Политиката за защита на личните данни е приложима по отношение на физическите лица или представител на юридическо лице, което е клиент на Стол-България ЕООД и Онлайн магазин www.stolbg.com и/или има регистрация на www.stolbg.com. Същата ще Ви разясни каква лична информация обработваме при онлайн пазаруването на сайта ни – www.stolbg.com, за какви цели я използваме и какви са правата Ви като субект на личните данни.

Име и адрес на администратора на лични данни

Стол-България ЕООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831500140, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за защита на личните данни. Стол-България ЕООД и Онлайн магазин www.stolbg.com е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Aдрес на управление:
София 1618, Бул. Александър Пушкин №31

1. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме

1.1. В зависимост от конкретните цели и основания Стол-България ЕООД и Онлайн магазин www.stolbg.com обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

а) Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения на страните:
– Име, телефон и адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;
– Данни, събирани при плащане, направено към Стол-България ЕООД и Онлайн магазин www.stolbg.com, по начина, посочен в Общите условия за онлайн пазаруване на
www.stolbg.com
– Данни от профила ви за достъп до www.stolbg.com – потребителско име, история на заявките/ поръчките;
– Адрес за доставка;
– Име, телефон и адрес на електронната поща, номер на банкова сметка, титуляр на сметка и банка при рекламация.

б) Данни, изготвени и генерирани от Стол-България ЕООД и Онлайн магазин www.stolbg.com, в процеса на предоставяне на услугите/стоките:
– Номер на поръчката
– Данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги.

1.2. Цели и правни основания за обработване на личните данни:

а) Обработване на данните, което е необходимо за сключване или изпълнение на договора за продажба на стоки. Стол-България ЕООД и Онлайн магазин www.stolbg.com, обработва данните Ви за следните цели:
– Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор за продажба, адресиране на оплакване/рекламация, електронна форма за
контакт, телефонно обаждане,
– Проверка на обем и вид клиентско потребление по Ваше искане за предоставяне на карта/код за програма “Лоялен клиент”;
– Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/рекламации; Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола
за достъп до уебсайта ни.
– Извършване на обработка от обработващи данните – възлагане, отчитане, приемане, разплащане;

б) В изпълнение на свои законови задължения, Стол-България ЕООД и Онлайн магазин www.stolbg.com обработва данните Ви за следните цели:
– Предоставяне на информация за клиента и извършени от него покупки и/или ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
– Издаване на фактури;
– За извършване на данъчно-осигурителен контрол от съответните компетентни органи;

в) Стол-България ЕООД и Онлайн магазин www.stolbg.com обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:
– За директен маркетинг на продукти, промоционални цени и специални оферти.

2. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:

2.1. Обработващи лични данни, които въз основа на договор с Стол-България ЕООД и Онлайн магазин www.stolbg.com – обработват личните Ви данни от името на Стол-България ЕООД и Онлайн магазин www.stolbg.com, или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни:
– Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения по доставяне на закупени/ремонтирани стоки;
– Счетоводни фирми с оглед изпълнение на искане за изготвяне/обработка на счетоводни документи;

2.2. Други администратори на лични данни, на които Стол-България ЕООД и Онлайн магазин www.stolbg.com предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име:
– Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от Стол-България ЕООД и Онлайн магазин www.stolbg.com предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред.

3. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни.

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:
– Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договор за доставка на поръчани стоки – не повече от 2 години от дерегистрацията на потребителя от сайта или при изрично постъпило искане от потребителя за това.
– Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като, но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок, освен ако приложимото законодателство не предвижда по-дълъг срок.

4. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от Стол-България ЕООД и Онлайн магазин www.stolbg.com.

Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

4.1. да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика за защита на личните данни по отношение на въпросните данни. Може да поискате от Стол-България ЕООД и Онлайн магазин www.stolbg.com информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни с писмено заявление.

4.2. да изискате да се заличат, коригират или блокират личните Ви данни, освен в случаите, когато законово сме задължени да ги запазим.

4.3. да възразите пред Стол-България ЕООД и Онлайн магазин www.stolbg.com по всяко време срещу обработването на личните Ви данни.

4.4. да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие, а именно при обработването им за директен маркетинг;

4.5. да изискате да пре хвърлим личните Ви данни на друг администратор. За целите използвайте имейл: [email protected], или формата за контакти
https://stolbg.com/kontakti/ ;

4.6. да подадете оплакване през Комисията за защита на личните данни.

5. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на Стол-България ЕООД и Онлайн магазин www.stolbg.com и какви са последиците от това.

За да осъществите онлайн покупка на сайта ни, съответно, за да сключим договор с Вас и да Ви предоставим заявените услуги в съответствие с законовите ни задължения, Стол-България ЕООД и Онлайн магазин www.stolbg.com се нуждае от определени данни. Непредоставянето на следните данни препятства възможността Стол-България ЕООД и Онлайн магазин www.stolbg.com да сключи договор за услуги/стоки с Вас:

– Име, телефон и адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;
– Адрес за доставка;

6. Политика за „бисквитките“.

С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на сайта използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies).

Какво представляват бисквитките и защо се използват?

Бисквитките са малки текстови файлове, за временно съхранение на информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при
посещаването на даден уебсайт. Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си. Бисквитките спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга. Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по който предоставя информация и общува с потребителите.

Видове бисквитки

Сайтът използва един или няколко от с ледните видове бисквитки в зависимост от тяхната степен на необходимост:

– Системно необходими бисквитки
Това са бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск. Тук спадат бисквитки за навигиране в уебсайта, запазване на попълнената информация при преминаване между различните стъпки, както и при вход или регистрация. Системно необходими са също така бисквитките, осигуряващи контрол върху сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси. Този тип бисквитки, често се определят като временни или сесийни, тъй като се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра.

– Бисквитки за функционалност
Тази категория бисквитки служи за улесняване на потребителя при използване на уебсайта и съобразяване с индивидуални предпочитания на потребителя. Бисквитките за функционалност включват бисквитки за разпознаване на устройство, запазване на предпочитания относно език и размер на шрифта и други. Този тип бисквитки, могат да се съхраняват по-дълго време на устройството, те могат да бъдат използвани при повече от една сесия на браузъра и се наричат постоянни.

– Деактивиране на бисквитки
Като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки, и да деактивирате употребата на бисквитки занапред. Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.

Промени в политиката за защита на лични данни

Стол-България ЕООД и Онлайн магазин www.stolbg.com може да променя и актуализираме настоящите правила по всяко време. Ще Ви предоставим ново известие
всеки път, когато предприемем промени.

Не пропускайте най-актуалното от света на интериорния дизайн!

Запишете се за нашия бюлетин, за да получавате тенденции, съвети и новости.

* indicates required